Politika společnosti - Politika integrovaného systému řízení

Závazek vedení společnosti k trvalému zlepšování

Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení. Tohoto trvalého zlepšování chceme dosahovat pomocí:

Pracovat s vizí

Každou činnost je nutno vykonávat s myšlenkou na činnost, která bude navazovat. Kvalitu je třeba mít na mysli už při prvním kontaktu se zákazníkem. Kvalita v naší firmě znamená:

Pracovat skutečně bez chyb

Pracovat bez chyb znamená řídit se platnou dokumentací ISŘ. Pokud se vyskytne neshoda mezi prováděnou praxí a popisem procesů tak, jak jsou uvedeny v dokumentovaných postupech, bude buď dokumentovaný postup změněn, nebo bude praktická činnost prováděna v souladu s platným popisem, anebo bude změněna jak směrnice, tak vlastní činnost. V každém případě musí být dosažen soulad mezi praxí a teorií, tedy mezi tím, co se skutečně dělá, a tím, co popisuje příslušný dokumentovaný postup.

Jak se chovat při vyskytnutí problémů

Na vyskytnuté problémy či nedostatky je nutné neodkladně upozornit. Jen tak budou neshody co nejrychleji odstraněny a jejich další opakování bude znemožněno.

Vlastní zodpovědnost

V první řadě se musí každý pracovník cítit zodpovědný sám za vlastní práci. Díky takové sebekontrole je možné další kontroly velmi výrazně omezit.

Spokojenost zákazníka

Náš zákazník je náš nejdůležitější partner. Spokojenost našeho zákazníka je dána zejména tím, jak rychle jsme schopni reagovat na jeho požadavky. Proto považujeme za nutné být připraveni a vždy být o krůček dál, co se týká:

Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za trvalé zlepšování kvality

Vedoucí pracovníci si musí být trvale vědomi cílů společnosti. Především od nich se očekává:

Environmentální politika

Politika ochrany životního prostředí je součástí celkové strategie i záměrů společnosti a určuje zásady společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Vzhledem k zaměření společnosti (elektromontážní práce, prodej elektroinstalačního materiálu, provádění zemních prací pomocí stavebních strojů, autodoprava, ruční mytí vozidel, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství) je naším prioritním cílem monitorovat prostředí a environmentální aspekty i jejich případné dopady a preventivně působit na povědomí pracovníků společnosti, aby svou činností nezpůsobili havárii, která by mohla mít významný vliv na životní prostředí. Při prosazování firemní politiky dbáme, aby při všech činnostech bylo neustále zlepšováno a preventivně chráněno životní prostředí jako základ života, za předpokladu ohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů. Při poskytování našich služeb a všech následných činnostech společnosti je naší snahou v oblasti ochrany životního prostředí dodržet veškerou platnou legislativu České republiky a Evropské unie. Základem ochrany životního prostředí je zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou pravidelných proškolování, kontrolou jejich práce. Upřednostňujeme takové dodavatele, kteří sledují stejnou politiku, cíle a požadavky ochrany životního prostředí, jako naše společnost.

Politika BOZP

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z povahy a rozsahu rizik při činnostech společnosti ELEKTROMONT Matějka, a.s. Politika BOZP je konzistentní s vizí o budoucnosti společnosti. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování i k prevenci rizik. V neposlední řadě se společnost zavazuje k plnění platné legislativy i požadavkům k BOZP. Kromě splnění právních závazků se společnost zaměřuje na zlepšování své výkonnosti BOZP tak, aby systém managementu BOZP efektivním a účinným způsobem plnil měnící se potřeby podnikání ve společnosti i právních předpisů.

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací vychází z povahy a rozsahu rizik při činnostech společnosti. Politika bezpečnosti informací zahrnuje rámec pro stanovení jejích cílů na základě stanovených rizik. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování i k prevenci rizik. V neposlední řadě se společnost zavazuje k plnění platné legislativy i požadavkům k bezpečnosti informací. Kromě splnění právních závazků se společnost zaměřuje na zlepšování své výkonnosti bezpečnosti informací tak, aby systém managementu bezpečnosti informací efektivním a účinným způsobem plnil měnící se potřeby podnikání ve společnosti i právních předpisů.

Předseda představenstva ELEKTROMONT Matějka, a.s., Miloš Matějka